Trappe kampagne

Bestyrelsen har på mødet i går den 4. april 2019 besluttet at indlede en kampagne for at få trapperne ryddet for det som står opbevaret på dem.

Dette fordi, brandmyndighederne ikke tillader opbevaring af genstande på trapperne der kan forhindre beboernes flugtvej ved evt. brand.

Du/I skal tage det mærkat vi sætter på jeres genstande alvorligt og selv sørge for at få det fjernet.

GDPR og AB Syven

Data beskyttelsen gælder også mails og anden kommunikation her i AB-Syven
Derfor er mail systemet ændret så de nu fungerer i et sikkert lukket system.
Ny mail til bestyrelsen vil nu være: info@absyven.dk
De gamle absyven mails til formanden og bestyrelsenfungerer således ikke længere fra dd.

Dig og GDPR

Affaldscontainerne

Vores affaldscontainere bliver flyttet rundt en periode, her under opsætningen af stilladset i gården.
Derfor vil en del af husholdningsaffalds containerne stå i Syvens alle.
– Genbrugscontainerne til Papir, Pap, Plast, Metal vil stå midt i gården
– Bioaffald, Elektronik og glas står i det oprindelige rum.
Men det kan ændre sig så hold dig orienteret

Vicevært / Varmemester

Fra 1. marts 2019 overtager firmaet EMS (Euro- Multiservice) funktionen som Vicevært og Varmemester.
Bestyrelsen har haft 4 firmaer til samtale og valget er faldet på ovennævnte.
Der vil snarest komme en meddelse om hvordan og hvornår I kan komme i kontakt med viceværten.
Bestyrelsen ser frem til et godt samarbejde og håber I også vil tage godt imod den nye,
Og ikke mindst se det på arealernes renlighed.

L

Vigtige opslag fremadrettet

Generalforsamlingen 2018, har besluttet, at vigtige informationer skal, udover opslag på hjemmesiden, i informationstavlen, også omdeles i opgangene.

Informationerne bliver datomærket og må kun fjernes af bestyrelsen og byggeledelsen.

Rydning af Loftrum Etape 2 – 3 og 4

Bestyrelsen har besluttet, at der vil blive opkrævet individuelt beløb hos de andelshavere der ikke følger anvisningen om at gøre deres loftrum tilgængelig, så håndværkerne kan komme til.
Beløbet vil være det faktiske i forhold til ekstern tømning og rydning.

Byggeledelsen har omdelt varsel og anvisning for etape 2 og 3.

Storskrald

Som nævnt på Generalforsamlingen 11-10-2018 må der må ikke stilles storskrald i eller på ejendommens fællesarealer.

Der vil komme containere til storskrald her under renoverings arbejdet som kan benyttes.

Hvis det ikke kan vente skal I selv transportere det til f.eks. Vermlandsgades genbrugsstation.

Hilsen Bestyrelsen